Contact Us

Need to contact us? If you are interested in joining us, you can reach us in following ways.

  • email: maple_hr@westlake.edu.cn
  • zhihu: qi-guo-jun-99 | twitter: guojunq
  • Address: No. 600 Dunyu Road Sandun Town, Xihu District 310030 Hangzhou, Zhejiang, China